Africa Tours CSS Sprite

Rejsebetingelser

Tilmelding

Bestilling/ indtegning af en rejse er en aftale mellem den rejsende og Africa Tours. Aftalen er dog først gældende efter indbetaling af depositum til Africa Tours. Depositum skal indbetales senest en uge efter modtagelse af faktura. 

Ved betaling af depositum og efterfølgende restbeløb bekræfter rejsedeltageren samtidig at have accepteret priser og vilkår for rejsen som nævnt i programmet. Ved bestilling af rejse 60 dage eller mindre til afrejse, skal rejsens fulde pris være registreret indbetalt indenfor senest 48 timer efter tilmelding, medmindre andet skriftligt er aftalt med Africa Tours. Ved bestilling af rejse 21 dage eller mindre til afrejse skal rejsens fulde pris overføres med det samme.
 

Ændring af bestilling

Efter den bindende tilmelding – indbetaling af depositum – kan rejsen ikke ændres uden omkostninger. Det koster et ekspeditionsgebyr på kr. 1.000 per person plus de til enhver tid gældende ændringsgebyrer fra luftfartselskab eller andre leverandører tilknyttet rejsen.
 

Afbestilling

Ved afbestilling af rejsen – uden afbestillingsforsikring – gælder følgende:
 


Er der tegnet afbestillingsforsikring via Gouda Rejseforsikring/Africa Tours refunderes det af Gouda Rejseforsikring oplyste beløb.

Er der tegnet afbestillingsforsikring via et andet selskab end Africa Tours, er ovenstående regler gældende, og man skal som rejsende selv indhente oplysninger om regler for udbetaling m.m. hos pågældende selskab.

Hvis forholdene på rejsemålet indenfor et tidsrum af 14 dage før afrejsen er af en sådan karakter, at der vil være nærliggende fare for rejsedeltagerens liv eller førlighed dvs. krigshandlinger og naturkatastrofer, refunderes rejsens samlede pris. Det vil dog være en betingelse, at danske myndigheder (Udenrigsministeriet) direkte fraråder rejse til det pågældende område. Dette gælder dog ikke, såfremt rejsedeltageren ved indgåelsen af aftalen var bekendt med forholdene, eller de var alment kendt.
 

Prisændringer efter aftalens indgåelse

Africa Tours forbeholder sig ret til at forhøje den aftalte pris som følge af ændringer i transportomkostninger, herunder brændstofpriser, skatter, afgifter eller gebyrer for visse tjenesteydelser, lufthavns-, havne-, landings-, eller startafgifter, som er anvendt ved beregningen af prisen for det pågældende arrangement eller andre forhold, som Africa Tours ikke kan/har kunnet tage højde for. Aftalte pakkerejsepriser vil ikke blive ændret mindre end 30 dage før det aftalte tidspunkt for pakkerejsens påbegyndelse. Dog vil rejsen maks. kunne stige med 10% af rejsens pris. Bemærk at Africa Tours ikke - som i aldrig ! -  har foretaget ændringer på en aftalt pris med afsæt i ovenstående bestemmelser.

Valutakurser: Prisændringer efter aftalens indgåelse

 Hos Africa Tours er en aftale en aftale. Også når det gælder pris. Skulle prisen på en valuta ændre sig (kursen på US Dollars er steget med 22% de seneste 16 måneder), ændrer prisen på din rejse sig ikke. Prisen på din faktura er gældende uanset hvordan de forskellige valutaer udvikler sig.

Rejsens pris

Rejsens pris omfatter, med mindre andet er anført, flybilletter t/r inkl. alle skatter og afgifter på reservationstidspunktet, et ønsket antal nætter i valgte værelsestype på valgte hotel/lodge samt afgift til lovpligtig rejsegarantifond. Afgift til lovpligtig rejsegarantifond er kun gældende, såfremt rejsen opfylder pakkerejseloven. Måltider er inkluderet med mindre andet står anført i beskrivelsen af rejsen. Transport mellem lufthavn og indkvarteringssted er inkluderet med mindre andet er anført. På de fleste flybilletter kræves det, at man er udrejsende natten mellem lørdag og søndag, samt at man er udrejsende minimum 7 nætter.
 

Konkursforsikring

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2010 ændret Lov om Pakkerejser, hvorved det er muligt at tegne en konkursforsikring på kr. 20 pr. person ved køb af flybillet uden landarrangement i øvrigt, eller ved køb af et lejekøretøj uden yderligere rejsearrangementer. Konkursforsikringen sikrer den rejsende økonomisk i tilfælde af selskabets konkurs.
 

Depositum

Efter tilmelding indbetales depositum på kr. 8.000 per person, med mindre andet er aftalt. Ved køb af flybilletter, der skal udstedes kort tid efter bestillingen af rejsen, skal et depositum på flybilletternes pris samt kr. 8.000 per person indbetales.

Overskrider depositum den samlede rejses værdi, er det hele rejsens værdi, der skal indbetales som depositum. Er depositum ikke betalt inden den angivne frist, bortfalder aftalen.

Bemærk: Der fremsendes ikke kvittering for modtagelse af depositum. Såfremt betaling af depositum ikke er rettidigt registreret, kontakter vi dig.

 

Slutbetaling / Restbeløb

Restbeløbet for rejsen skal være indbetalt senest 60 dage før afrejsedagen, med mindre andet er anført. Herefter vil billetter og øvrige rejsedokumenter blive fremsendt således, at du har dem i hænde senest 14 dage før afrejsen.

Bemærk: Der fremsendes ikke kvittering for modtagelse af restbeløb. Såfremt betalingen ikke er rettidigt registreret, kontakter vi dig.
 

Udeblivelse o.l.

Africa Tours kan ikke afkræves godtgørelser for udeblivelser eller ubenyttede ydelser.

Indfinder rejsedeltageren sig ikke på angivet tid og sted for ud- eller hjemrejsen, eller kan deltageren ikke tiltræde eller fuldføre rejsen pga. manglende rejsedokumenter, har Africa Tours ret til at beregne sig den totale pris for rejsen. Hvis deltageren udebliver eller på anden måde undlader at udnytte de ydelser, som er bestilt, kan der ikke kræves godtgørelse.
 

Overdragelse af rejsen

Rejsen kan ikke overdrages til en anden person uden kontakt til Africa Tours. Der opkræves som minimum et ændringsgebyr på kr. 1.000 per ændring (og gæst) samt de til enhver tid gældende annulleringsgebyrer ved involverede flyselskab, agent mm.

 

Africa Tours ansvar

Africa Tours gennemfører i medfør af pakkerejseloven rejserne i henhold til program og prisliste.
Men er dog ansvarsfri for mangler, ændringer og aflysninger pga. force majeure eller force majeure- lignende hændelser, dvs. hændelser, som Africa Tours ved aftalens indgåelse ikke har haft mulighed for at forudse, afbøde eller afværge, (f.eks. aftalebrud, overenskomststridige strejker m.m.)

Africa Tours optræder alene som agent for de benyttede flyselskaber og ansvaret for mangler, person- og tingsskader er begrænset til det erstatningsansvar, vores leverandører har i henhold til international lovgivning og bestemmelser om rejse med rutefly (Warszawa Konventionen). Africa Tours er ansvarlig for den i ordrebekræftelsen bekræftede rejse.

Konstaterer den rejsende mangler undervejs eller på rejsemålet, skal den rejsende STRAKS underrette Africa Tours, hotel og transportør, således at Africa Tours får mulighed for at afhjælpe manglen indenfor rimelig tid. Underretter de rejsende ikke straks Africa Tours om evt. mangler, BORTFALDER evt. krav i denne forbindelse.

Såfremt afhjælpning foretages indenfor rimelig tid og uden væsentlig ulempe for den rejsende, kan erstatningskrav ikke gøres gældende over for Africa Tours. Såfremt en mangel først meddeles efter hjemkomst, tabes retten til at gøre indsigelse. Et krav kan kun gøres gældende, såfremt den rejsende har skriftlig bekræftelse på, at der er gjort opmærksom på mangler overfor Africa Tours, hotel, transportør etc. En evt. reklamation skal forelægges Africa Tours senest 30 dage efter hjemkomst. I modsat fald tabes retten til at gøre indsigelse.
Africa Tours er ansvarlig for mangler, med mindre

  • Manglen skyldes uvedkommende tredjemand.
  • Manglen skyldes udefra kommende omstændigheder, som Africa Tours eller medarbejdere ved Africa Tours ikke med passende omhyggelighed kunne have forudset ved bestillingen.
  • Manglen kan henføres til force majeure eller force majeure-lignende forhold. 
     
     

Den rejsendes ansvar

Rejsedokumenter

Det er gæstens eget ansvar at sørge for gyldigt pas og obligatoriske vaccinationer.
Navnet på flybilletten skal være identisk med navnet i passet. Det er gæstens eget ansvar, at de ved tilmeldingen oplyste for- og efternavne på deltagerne er korrekte og i overensstemmelse med alle for- og efternavne i deltagernes pas.
Det er meget vigtigt, at de rejsende oplyser navnene, som de står i passet, da forkerte navne kan medføre afvisning i lufthavnen. De fleste flyselskaber tillader ikke navneændring efter flyreservation er foretaget. Skulle der være oplyst forkerte navne har den rejsende ikke krav på at kunne deltage i flyarrangementet eller at kunne modtage tilbagebetaling af indbetalte beløb.

Ved modtagelse af dokumenter/ faktura etc., er det den rejsendes ansvar at kontrollere, at de fra Africa Tours bekræftede ydelser og betingelser herfor er i overensstemmelse med det bestilte. Kunden er forpligtet til at sørge for gyldigt pas og de til rejsen nødvendige visa og vaccinationer. Det er ligeledes kundens pligt at kontrollere, at for- mellem og efternavn på billetter, rejsepas og øvrige rejsedokumenter er korrekte og stemmer overens med det i passet anførte navn. Ikke korrekt anført navn kan føre til afvisning ved check-in til flyet. Africa Tours påtager sig intet ansvar for de følger ukorrekte oplysninger måtte medføre. Check-in tid fremgår af rejseplanen. Det anbefales dog, at den rejsende allerede ved ankomst til en bestemmelseslufthavn undersøger de aktuelle check-in tider for hjemrejse/den videre rejse. For alle rejser er check-in tid altid min. to timer før afgang.
Man er som gæst forpligtet til at have foretaget check-in på det senest anførte tidspunkt for dette. Oplysninger omkring tider for afsluttet check-in fremgår altid af den fremsendte flybillet /eller e-ticket modtaget pr. e-mail. Overholdes check-in IKKE og man eventuelt nægtes adgang til flyet er det for den rejsendes egen omkostning at nå frem til destinationen. Er dette ikke muligt, er rejsen – og dens værdi – tabt.

De i billetten og rejseplanen anførte tider er altid lokale tider. Efter udsendelse af flybilletter og rejseplan eller rejsebevis kan der forekomme tidsændringer. Kontroller derfor altid afgangstiderne/- stederne i de fremsendte rejsedokumenter. Du bør øjeblikkelig- max. 24 timer efter modtagelse af dokumenterne – kontakte Africa Tours, såfremt tiderne afviger fra den oprindelige bestilling/ bekræftelse, således at eventuelle fejl kan rettes inden afrejsedatoen. Da der kan forekomme tidsændringer i flytiderne, råder vi til at I kontakter luftfartsselskab /lufthavnen 72 timer før afrejse for at genbekræfte afrejsetider og den lokale check-in tid.

Det påhviler den rejsende selv at opsøge information om gældende regler for pas, visum og vaccinations-bestemmelser. Har den rejsende ikke dansk pas, opfordres den rejsende til før bestilling af rejsen at rette henvendelse til respektive konsulat/ambassade for der at søge oplysninger om de indrejsebestemmelser /transitbestemmelser, der er gældende for den enkelte rejse. Den rejsende sørger selv for anskaffelse af de til rejsen nødvendige pas, visum og vaccinationer m.v. Såfremt deltagerne ikke i behørig tid har sørget for ovenstående eller i øvrigt udebliver fra rejsen, betragtes dette som en afbestilling, og rejsens pris er derfor tabt.

For indrejse i de fleste lande skal alle rejsende have maskinlæsbart pas. Alle pas, der er udstedt i Danmark efter 1. marts 1997, er af denne type. De fleste lande kræver at børn rejser med eget pas. Afirca Tours anbefaler derfor, at børn altid rejser med eget pas. For indrejse i de fleste lande kræves, at passet skal være gyldigt i min. seks måneder efter hjemkomst til Danmark. Regler om biometriske pas vil være oplyst på følgende: www.politi.dk. OBS: Det er desuden vigtigt, at der er blanke sider i passet.
Vi anbefaler at kontakte egen praktiserende læge omkring vaccinationer. Læs mere om vaccinationer her: www.sikkerrejse.dk.
 

Reklamationer omkring rejsen

Eventuelle klager over mangler ved rejsen skal rettes til Africa Tours, rejselederen eller den lokale agent med henblik på udbedring på stedet. Hvis der ikke reklameres på stedet, fortabes retten til senere at gøre krav om mangler. Hvis fejlen ikke har kunnet rettes på rejsemålet, skal klage fremsættes skriftligt til Africa Tours senest 30 dage efter rejsens afslutning. Såfremt parterne ikke kan nå til enighed, kan sagen indsendes til Pakkerejse-Ankenævnet, hvis afgørelse Africa Tours er forpligtet til at følge. Alternativt kan sagen anlægges ved en domstol eller ved voldgift i Danmark.
 

Programændringer/-aflysninger

Africa Tours forbeholder sig ret til at foretage nødvendige ændringer af transportmidler, tidsplaner og hoteller/overnatning. Ændringerne vil blive meldt til rejsedeltageren hurtigst muligt.
Hvis kunden herefter ikke ønsker at deltage i rejsen, vil det indbetalte beløb blive tilbagebetalt, men yderligere krav kan ikke gøres gældende. Bemærk ændringer i rejsetider og ruter berettiger ikke til nogen form for kompensation. Den tekniske arrangør kan med 20 dages varsel aflyse en planlagt rejse. Det indbetalte beløb vil herefter blive tilbagebetalt, mens rejsedeltageren herudover ikke kan gøre erstatningskrav gældende.
  

Ændringer i afgangs- og ankomsttider

Efter billetudstedelsen kan der en gang imellem forekomme ændringer i afgangs- og ankomsttider. Såfremt der opstår ændringer som medfører andet tidspunkt for check-in, meddeles dette hurtigst muligt til gæsten.
 

Øvrige betingelser

Rejserne gennemføres efter de af Danmarks Rejsebureau Forening og Forbrugerrådets vedtagne betingelser for deltagelse i pakkerejser, som udleveres på forlangende. Der tages forbehold for trykfejl og ændringer af prisen som følge af ændrede indkøbsforhold.
 

Tvister

Kan eventuel reklamation ikke løses i mindelighed, kan kunden indbringe klagen til Pakkerejse-ankenævnet, Røjelskær 11, 3. 2840 Holte.
 

Lovvalg og værneting

Ethvert krav overfor Africa Tours behandles i henhold til dansk ret og processproget er dansk. Værneting er Sø- og Handelsretten i Danmark. Afrca Tours' rejser er alle underlagt dansk ret i alle forhold og processproget er dansk.
 

Rejsegarantifonden

Africa Tours er en del af Safarigruppen ApS, og vi er registreret hos Rejsegarantifonden med medlemsnummer 2358.
 
 


Vind 4 billetter til
Ree Park Safari

Vi trækker en vinder hver måned blandt alle, der tilmelder sig vores nyhedsbreve.

Footer-formular

Denne hjemmeside bruger cookies for at fungere, til brug for trafikmåling og optimering af sidens indhold samt til at målrette markedsføring. Ved at bruge vores side accepterer du brug af cookies til disse formål.
Information
Funktionalitet
Statistik
Marketing

Hvad er cookies?

En cookie er en fil, som browseren lægger på din computer. Den gør det muligt at genkende din computer, og huske valg du tidligere har truffet på hjemmesiden. En cookie kan ikke sprede computervirus eller andre skadelige programmer. Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg. Cookien kan ikke se, hvem du er, hvad du hedder, hvor du bor eller om computeren bruges af en eller flere personer. Hvis du giver personlige oplysninger til en hjemmeside, så kan en cookie dog anvendes til at huske dig til næste gang du besøger hjemmesiden.

Hjemmeside

ASPSESSIONID# - Slettes når browseren lukkes

Hjemmesiden bruger denne cookie til at identificere den besøgende, på tværs af sider, under besøget.

cookieSafe - 6 måneder

Indeholder en sikker kopi af udvalgte 3. parts cookies, så de ikke går tabt, hvis de bliver fjernet af browseren.

Cookie-indstillinger

cookiebar - 6 måneder

Bruges til at huske de valg der tages under Cookie-indstillinger, samt om betingelser er blevet accepteret.

Zopim Chat

__zlcmid - 1 år

Live chat widget sets the cookies to store the Zopim Live Chat ID used to identify a device across visits.

Google Analytics

_ga - 2 år

Registrerer et unikt ID, der anvendes til at føre statistik over hvordan den besøgende bruger hjemmesiden.

_gid - Slettes når browseren lukkes

Denne cookie bruges til at spore, hvor lang tid den besøgende bruger på hjemmesiden.

_gat - 1 dag

Bruges til at reducere mængden af forespørgsler til Google

collect - Slettes når browseren lukkes

Bruges til at sende data til Google Analytics om den besøgendes enhed og adværd. Sporer den besøgende på tværs af enheder og marketingskanaler.

Facebook Pixel

fr, tr, datr, lu, c_user, fr, xs, p, presence, act, sub, sb - op til 2 år

Facebook-cookies oprettes, når du har været på Facebook og besøger vores hjemmeside. Dette gør det muligt for Facebook at tilpasse mulige annoncer eller indlæg baseret på din browseradfærd. Alle cookies foruden datr (2 år), lu (2 år) udløber efter sessionafslutning. Denne cookie bliver brugt til at målrette annoncer på Facebook.

Google Adwords

ads/ga-audiences - Slettes når browseren lukkes

Anvendes af Google AdWords til at vise annoncer for besøgende, der sandsynligvis vil være interesseret, baseret på den besøgendes onlineadfærd på tværs af hjemmesider.

ads/user-lists/# - Slettes når browseren lukkes

Ukendt.

Google Adsense

_gcl_au - 3 måneder

Benyttes af Google Adsense til at eksperimentere med effektiviteten af deres annoncer. Disse finder sted på alle hjemmesider der benytter Google Adsense.

Google Doubleclick

test_cookie - Slettes når browseren lukkes

Bruges til at tjekke om browseren understøtter cookies.

IDE - 2 år

Anvendes til at registrere og rapportere om hjemmesidebrugerens handlinger efter at have set eller klikket på en af annoncørens annoncer. Formålet er at måle effekten af en annonce samt at målrette annoncer til brugeren.

Microsoft Bing

_uetsid, _uetsid_exp, _uetvid, _uetvid_exp - 1 dag / Vedholdende

A Microsoft Bing Universal Event Tracking cookie for recommendation purposes.

Sleeknote

SNC - 2 år

Benyttes til at tracke anonym data til statistik for overordnet brug af Sleeknote samt individuelle events på boksene.

SNS - Slettes når browseren lukkes

Oprettes/opdateres ved hvert besøg. Bruges til at adskille tilmeldte brugere af formular.

_pk_id - 2 år

Oprettes ved hvert besøg. Bruges til at adskille brugere til statistik.

_pk_ses - Slettes når browseren lukkes

Oprettes ved hvert besøg. Benyttes under den enkelte session til at gruppere sidevisninger til statistik for bokse og visninger.

sn_global_countdown_last_reset_timestamp - Vedholdende

Sets a timestamp for when the visitor entered the website. This is used for analytical purposes on the website.

_sn_a, _sn_m, _sn_n - 1 år

(Ingen info)