Africa Tours CSS Sprite
Telefon 8873 4000
Mandag - fredag kl. 10:00 - 14:00

Rejsebetingelser

Tilmelding

Bestilling/ indtegning af en rejse er en aftale mellem den rejsende og Africa Tours.
Aftalen er dog først gældende efter indbetaling af depositum til Africa Tours.

Depositum skal indbetales senest en uge efter modtagelse af faktura. 

Ved betaling af depositum og efterfølgende restbeløb bekræfter rejsedeltageren samtidig at have accepteret priser og vilkår for rejsen som nævnt i programmet.

Ved bestilling af rejse 60 dage eller mindre til afrejse, skal rejsens fulde pris overføres med det samme.

Afrejseinformationer, herunder flybilletter, fremsendes normalt to-tre uger inden afrejsedato.

Aftalen er ikke bindende for Africa Tours eller gæsten før depositum er rettidigt indbetalt. Har gæsten ikke accepteret tilbuddet inden den fastsatte tidsfrist, er Africa Tours ikke længere bundet af tilbuddet.

Ved indbetaling af depositum accepterer gæsten vilkårene for rejsen inkl. rejseplan, rejseprogram samt disse almindelige betingelser og Africa Tours privatlivspolitik (GDPR).

Gæsten har pligt til ved modtagelse af rejsetilbuddet at gennemgå de fremsendte dokumenter og straks reagere overfor Africa Tours, såfremt disse ikke er i overensstemmelse med det aftalte. 

Afbestilling og ændring af rejsen

Efter den bindende tilmelding – indbetaling af depositum – kan rejsen ikke ændres uden omkostninger.

Det koster et ekspeditionsgebyr på kr. 1.000 per person plus de til enhver tid gældende ændringsgebyrer fra luftfartselskab eller andre leverandører tilknyttet rejsen for at ændre på rejsen frem til 60 dage før afrejse.  

Ændring af rejsens indhold med mindre end 60 dage til afrejse, herunder ændring til andet afrejsetidspunkt, følger nedenstående oversigt i forhold til annulleringsomkostninger.

Ved afbestilling af rejsen kontakes Africa Tours via info@africatours.dk med besked om annulleringen.
Oplys hvem annulleringen omhandler, fulde navn, såfremt det ikke er alle deltagere, der skal deltage på rejsen. 

Ved en annullering skal du medsende din faktura til annulleringsmailen, dertil oplyse et telefonnummer, vi kan træffe dig på. 

60 dage eller mere til afrejse:
Depositum er fortabt.

59 - 51 dage før afrejse:
80 % af rejsens pris (inkl. depositum) er fortabt.

50 dage eller færre til afrejse:
Hele rejsens pris er fortabt. 

Hvis forholdene på rejsemålet indenfor et tidsrum af 21 dage før afrejsen er af en sådan karakter, at der vil være nærliggende fare for rejsedeltagerens liv eller førlighed dvs. krigshandlinger og naturkatastrofer, refunderes rejsens samlede pris. 
Det vil dog være en betingelse, at danske myndigheder (Udenrigsministeriet) direkte fraråder rejse til det pågældende område. 

Prisændringer efter aftalens indgåelse

Jvf. pakkerejseloven kan et rejsebureau hæve prisen på en rejse med op til max 8%.
Dette med baggrund i ændringer i valutakurser, transportomkostninger, herunder brændstofpriser, skatter, parkfees, afgifter eller gebyrer for visse tjenesteydelser, lufthavns-, havne-, landings-, eller startafgifter, som er anvendt ved beregningen af prisen for det pågældende arrangement eller andre forhold, som et rejsebureau på bestillingstidspunktet ikke kan/har kunnet tage højde for.
Er prisstigningen på mere end 8%, er forbrugeren berettiget til at ophæve aftalen og få sin indbetaling på rejsen tilbagebetalt. 
Aftalte pakkerejsepriser kan endvidere ikke ændres med mindre end 30 dage før det aftalte tidspunkt for pakkerejsens påbegyndelse.
  

Rejsens pris

Rejsens pris omfatter, med mindre andet er anført, flybilletter t/r inkl. alle skatter og afgifter på reservationstidspunktet, et ønsket antal nætter i valgte værelsestype på valgte hotel/lodge samt afgift til lovpligtig rejsegarantifond. Afgift til lovpligtig rejsegarantifond er kun gældende, såfremt rejsen opfylder pakkerejseloven. Måltider er inkluderet med mindre andet står anført i beskrivelsen af rejsen. Transport mellem lufthavn og indkvarteringssted er inkluderet med mindre andet er anført. På de fleste flybilletter kræves det, at man er udrejsende natten mellem lørdag og søndag, samt at man er udrejsende minimum 7 nætter. 

På visse rejsemål, f.eks. Zanzibar, opkræves en lokal infrastrukturskat.
Beløbets størrelse (normalt mellem USD 2 -5 per person per nat) er afhængigt af blandt andet hotellets standard og faciliteter.
Infrastruktur-skatten afregnes direkte (fra den rejsende til hotellet) i forbindelse med check-ud og inden afrejse fra hotellet.  

Konkursforsikring

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2010 ændret Lov om Pakkerejser, hvorved det er muligt at tegne en konkursforsikring på kr. 20 pr. person ved køb af flybillet uden landarrangement i øvrigt, eller ved køb af et lejekøretøj uden yderligere rejsearrangementer. Konkursforsikringen sikrer den rejsende økonomisk i tilfælde af selskabets konkurs. 

Betalingsbetingelser

Følgende regler er gældende, såfremt der ikke er anført andre bestemmelser på din faktura:

Ved tilmelding indbetales et depositum på kr. 8000,- per person med mindre andet er aftalt.
Depositum betales en uge efter tilmelding.
Restbeløbet indbetales senest 60 dage inden afrejse. 

Er der bestilt flyrejser på f.eks. business- eller firstclass, skal værdien af flybilletten normalt indbetales indenfor to-tre dage fra bestillingstidspunktet.


Betalingsdatoer for indbetaling af depositum og restbeløb er anført øverst på din faktura. 

Er depositum ikke indbetalt inden den angivne betalingsfrist, bortfalder aftalen. 
Såfremt fristen for indbetaling af restbeløbet ikke er overholdt, vil tilmeldingen blive anset for at være annulleret uden gyldig grund og depositum vil være fortabt og ikke blive tilbagebetalt.

Bemærk: Der fremsendes ikke kvittering for modtagelse af indbetalinger. Er disse ikke registreret, kontakter vi dig for en straksbetaling.  

Pas og Visa

Hvor intet andet udtrykkeligt er anført, gælder visa oplysningerne på deltagerbeviset danske statsborgere, ligesom oplysningerne er relateret til den opgivne rejseplan. Udenlandske statsborgere og personer med dobbelt statsborgerskab bør forinden bestilling af rejsen undersøge eventuelle visum- og paskrav. Oplysninger og information herom kan søges på eget lands ambassade. 

Den rejsende har pligt til at sørge for gyldigt pas og visum. Vi gør opmærksom på, at det er meget vigtigt, at dit for- mellem- og efternavn(e) på deltagerbevis og især alle billetter stemmer overens med dit aktuelle pas. Kunstnernavne og mellemnavne må ikke benyttes som efternavn. Såfremt der er uoverensstemmelser i navne mellem pas og billet kan du risikere at blive afvist i lufthavnen.

Vi gør opmærksom på, at ekspeditionstiden for visum til visse lande kan være mange uger. 

Africa Tours påtager sig intet ansvar for gæster, der af en eller anden ukendt grund afvises ved grænsen. Nogle lande stiller krav om passende valutabesiddelse og gyldig returbillet ved ankomsten. 

Vaccinationskrav

Det er gæstens eget ansvar at sørge for vaccinationer, som er nødvendige for rejsens gennemførelse.  

Udeblivelse o.l.

Africa Tours kan ikke afkræves godtgørelser for udeblivelser eller ubenyttede ydelser.

Indfinder rejsedeltageren sig ikke på angivet tid og sted for ud- eller hjemrejsen, eller kan deltageren ikke tiltræde eller fuldføre rejsen pga. manglende rejsedokumenter, har Africa Tours ret til at beregne sig den totale pris for rejsen. Hvis deltageren udebliver eller på anden måde undlader at udnytte de ydelser, som er bestilt, kan der ikke kræves godtgørelse.
 

Overdragelse af rejsen

Rejsen kan ikke overdrages til en anden person uden kontakt til Africa Tours. Der opkræves som minimum et ændringsgebyr på kr. 1.000 per ændring (og gæst) samt de til enhver tid gældende annulleringsgebyrer ved involverede flyselskab, agent mm.
 

Africa Tours ansvar

Africa Tours gennemfører i medfør af pakkerejseloven rejserne i henhold til program og prisliste.
Men er dog ansvarsfri for mangler, ændringer og aflysninger pga. force majeure eller force majeure- lignende hændelser, dvs. hændelser, som Africa Tours ved aftalens indgåelse ikke har haft mulighed for at forudse, afbøde eller afværge, (f.eks. aftalebrud, overenskomststridige strejker m.m.)

Africa Tours optræder alene som agent for de benyttede flyselskaber og ansvaret for mangler, person- og tingsskader er begrænset til det erstatningsansvar, vores leverandører har i henhold til international lovgivning og bestemmelser om rejse med rutefly (Warszawa Konventionen). Africa Tours er ansvarlig for den i ordrebekræftelsen bekræftede rejse.

Konstaterer den rejsende mangler undervejs eller på rejsemålet, skal den rejsende STRAKS underrette Africa Tours, hotel og transportør, således at Africa Tours får mulighed for at afhjælpe manglen indenfor rimelig tid. Underretter de rejsende ikke straks Africa Tours om evt. mangler, BORTFALDER evt. krav i denne forbindelse.

Såfremt afhjælpning foretages indenfor rimelig tid og uden væsentlig ulempe for den rejsende, kan erstatningskrav ikke gøres gældende over for Africa Tours. Såfremt en mangel først meddeles efter hjemkomst, tabes retten til at gøre indsigelse. Et krav kan kun gøres gældende, såfremt den rejsende har skriftlig bekræftelse på, at der er gjort opmærksom på mangler overfor Africa Tours, hotel, transportør etc. En evt. reklamation skal forelægges Africa Tours senest 30 dage efter hjemkomst. I modsat fald tabes retten til at gøre indsigelse.
Africa Tours er ansvarlig for mangler, med mindre

  • Manglen skyldes uvedkommende tredjemand.
  • Manglen skyldes udefra kommende omstændigheder, som Africa Tours eller medarbejdere ved Africa Tours ikke med passende omhyggelighed kunne have forudset ved bestillingen.
  • Manglen kan henføres til force majeure eller force majeure-lignende forhold. 
     
     

Den rejsendes ansvar

Rejsedokumenter

Det er gæstens eget ansvar at sørge for gyldigt pas og obligatoriske vaccinationer, herunder vaccinationspas i forbindelse med Covid 19, PCR-test med mere.
Læs mere om rejser i tiden med Corona, spørgsmål og svar HER

Navnet på flybilletten skal være identisk med navnet i passet. Det er gæstens eget ansvar, at de ved tilmeldingen oplyste for- og efternavne på deltagerne er korrekte og i overensstemmelse med alle for- og efternavne i deltagernes pas.
Det er meget vigtigt, at de rejsende oplyser navnene, som de står i passet, da forkerte navne kan medføre afvisning i lufthavnen. De fleste flyselskaber tillader ikke navneændring efter flyreservation er foretaget. Skulle der være oplyst forkerte navne har den rejsende ikke krav på at kunne deltage i flyarrangementet eller at kunne modtage tilbagebetaling af indbetalte beløb.

Ved modtagelse af dokumenter/ faktura etc., er det den rejsendes ansvar at kontrollere, at de fra Africa Tours bekræftede ydelser og betingelser herfor er i overensstemmelse med det bestilte. Kunden er forpligtet til at sørge for gyldigt pas og de til rejsen nødvendige visa og vaccinationer. Det er ligeledes kundens pligt at kontrollere, at for- mellem og efternavn på billetter, rejsepas og øvrige rejsedokumenter er korrekte og stemmer overens med det i passet anførte navn. Ikke korrekt anført navn kan føre til afvisning ved check-in til flyet. Africa Tours påtager sig intet ansvar for de følger ukorrekte oplysninger måtte medføre. Check-in tid fremgår af rejseplanen. Det anbefales dog, at den rejsende allerede ved ankomst til en bestemmelseslufthavn undersøger de aktuelle check-in tider for hjemrejse/den videre rejse. For alle rejser er check-in tid altid min. to timer før afgang.
Man er som gæst forpligtet til at have foretaget check-in på det senest anførte tidspunkt for dette. Oplysninger omkring tider for afsluttet check-in fremgår altid af den fremsendte flybillet /eller e-ticket modtaget pr. e-mail. Overholdes check-in IKKE og man eventuelt nægtes adgang til flyet er det for den rejsendes egen omkostning at nå frem til destinationen. Er dette ikke muligt, er rejsen – og dens værdi – tabt.

De i billetten og rejseplanen anførte tider er altid lokale tider. Efter udsendelse af flybilletter og rejseplan eller rejsebevis kan der forekomme tidsændringer. Kontroller derfor altid afgangstiderne/- stederne i de fremsendte rejsedokumenter. Du bør øjeblikkelig- max. 24 timer efter modtagelse af dokumenterne – kontakte Africa Tours, såfremt tiderne afviger fra den oprindelige bestilling/ bekræftelse, således at eventuelle fejl kan rettes inden afrejsedatoen. Da der kan forekomme tidsændringer i flytiderne, råder vi til at I kontakter luftfartsselskab /lufthavnen 72 timer før afrejse for at genbekræfte afrejsetider og den lokale check-in tid.

Det påhviler den rejsende selv at opsøge information om gældende regler for pas, visum og vaccinations-bestemmelser. Har den rejsende ikke dansk pas, opfordres den rejsende til før bestilling af rejsen at rette henvendelse til respektive konsulat/ambassade for der at søge oplysninger om de indrejsebestemmelser /transitbestemmelser, der er gældende for den enkelte rejse. Den rejsende sørger selv for anskaffelse af de til rejsen nødvendige pas, visum og vaccinationer m.v. Såfremt deltagerne ikke i behørig tid har sørget for ovenstående eller i øvrigt udebliver fra rejsen, betragtes dette som en afbestilling, og rejsens pris er derfor tabt.

For indrejse i de fleste lande skal alle rejsende have maskinlæsbart pas. Alle pas, der er udstedt i Danmark efter 1. marts 1997, er af denne type. De fleste lande kræver at børn rejser med eget pas. Afirca Tours anbefaler derfor, at børn altid rejser med eget pas. For indrejse i de fleste lande kræves, at passet skal være gyldigt i min. seks måneder efter hjemkomst til Danmark. Regler om biometriske pas vil være oplyst på følgende: www.politi.dk. OBS: Det er desuden vigtigt, at der er blanke sider i passet.

Ordensbestemmelser

Gæsten skal rette sig efter de ordensbestemmelser, der gælder for alle pakkerejsens dele, som f.eks. hoteller, lufthavne, transportmidler, guider, praktiske oplysninger.

Deltagelse i den bestilte rejse forudsætter, at gæsten er bekendt med de givne oplysninger og følger de her givne anvisninger.

Det skal desuden bemærkes, at gæsten forventes at optræde således, at medrejsende ikke føler sig generet.
I grove eller gentagne tilfælde kan en upassende optræden føre til, at gæsten af Africa Tours, vores rejseleder, vores lokale repræsentanter eller offentlig myndighed bortvises fra den videre deltagelse i rejsen.
I sådanne tilfælde er gæsten selv ansvarlig for egen hjemtransport og udgifter som følge heraf.
Gæsten er i tilfælde af bortvisning ikke berettiget til at modtage nogen form for tilbagebetaling af pakkerejsens pris. 

Reklamationer omkring rejsen

Selvom vi gør vores bedste før, under og efter din ferie, så sker det desværre en sjælden gang, at ikke alt går som planlagt/forventet

Reklamation under opholdet
Eventuelle klager over mangler ved rejsen skal rettes til Africa Tours, rejselederen eller den lokale agent med henblik på udbedring på stedet. Hvis der ikke reklameres på stedet, fortabes retten til senere at gøre krav om mangler. Hvis fejlen ikke har kunnet rettes på rejsemålet, skal klage fremsættes skriftligt til Africa Tours senest 30 dage efter rejsens afslutning.

Det er også muligt at kontakte vores nødnummer i Danmark under opholdet. 
Telefonnummeret til nødnummer er anvist i de praktiske tips og råd som er medsendt tilbud til rejsen og i praktiske afrejseinformationer. Nødnummeret besvares døgnet rundt.

Reklamation efter hjemkomst 

Hvis du kontaktede vores personale på rejsemålet, og problemet ikke blev løst tilfredsstillende, beder vi dig skriftligt kontakte os på info@africatours.dk
Henvendelse skal ske inden for fire uger efter hjemkomst.
Vi bekræfter hurtigst muligt, at vi har modtaget din reklamation.

Vi behandler alle henvendelser seriøst ,hvorfor du skal regne med en svartid på op til tre-fire uger fra vi har modtaget din reklamation.
Vi anbefaler, at du gemmer alle relevante oplysninger og information i forbindelse med rejsen til brug for en eventuel reklamation. Det kan være dit boardingkort, kvittering og lignende.
Vi skal gøre opmærksom på, at klager ikke modtages via de sociale medier så som Facebook, Trustpilot osv, men alene ved skriftlig henvendelse til info@africatours.dk

Såfremt parterne ikke kan nå til enighed, kan sagen indsendes til Pakkerejse-Ankenævnet, hvis afgørelse Africa Tours er forpligtet til at følge. Alternativt kan sagen anlægges ved en domstol eller ved voldgift i Danmark.
 

Programændringer/-aflysninger

Africa Tours forbeholder sig ret til at foretage nødvendige ændringer af transportmidler, tidsplaner og hoteller/overnatning. Ændringerne vil blive meldt til rejsedeltageren hurtigst muligt.
Hvis kunden herefter ikke ønsker at deltage i rejsen, vil det indbetalte beløb blive tilbagebetalt, men yderligere krav kan ikke gøres gældende. Bemærk ændringer i rejsetider og ruter berettiger ikke til nogen form for kompensation. Den tekniske arrangør kan med 20 dages varsel aflyse en planlagt rejse. Det indbetalte beløb vil herefter blive tilbagebetalt, mens rejsedeltageren herudover ikke kan gøre erstatningskrav gældende.
  

Ændringer i afgangs- og ankomsttider

Efter billetudstedelsen kan der en gang imellem forekomme ændringer i afgangs- og ankomsttider. Såfremt der opstår ændringer som medfører andet tidspunkt for check-in, meddeles dette hurtigst muligt til gæsten.
 

Øvrige betingelser

Rejserne gennemføres efter de af Danmarks Rejsebureau Forening og Forbrugerrådets vedtagne betingelser for deltagelse i pakkerejser, som udleveres på forlangende. Der tages forbehold for trykfejl og ændringer af prisen som følge af ændrede indkøbsforhold.

Skulle Udenrigsministeriet fraråde at rejse til et bestemt rejsemål

Fraråder Udenrigsministeriet at rejse til dit rejsemål, og dette op til 21 dage inden din planlagte rejsedato, har du mulighed for at få din indbetaling tilbagebetalt.
Tilbagebetaling vil ske indenfor max. syv hverdage.

Du kan naturligvis også vælge at fremrykke din rejse til et senere afrejsetidspunkt eller konvertere enten dele af, eller hele din indbetaling til et gavekort til senere brug. Vores gavekort er med en løbetid på fem (5) år fra det planlagte afrejsetidspunkt. 

Tvister

Ønsker man at klage over sin rejse, skal dette altid ske skiftligt. Kan eventuel reklamation ikke løses i mindelighed, kan kunden indbringe klagen til Pakkerejse-ankenævnet, Røjelskær 11, 3. 2840 Holte. 

Lovvalg og værneting

Ethvert krav overfor Africa Tours behandles i henhold til dansk ret og processproget er dansk. Værneting er Sø- og Handelsretten i Danmark. Afrca Tours' rejser er alle underlagt dansk ret i alle forhold og processproget er dansk. 

Rejsegarantifonden

Africa Tours er en del af Safarigruppen ApS, og vi er registreret hos Rejsegarantifonden med medlemsnummer 2358.
 


Vind 4 billetter til
Ree Park Safari

Vi trækker en vinder hver måned blandt alle, der tilmelder sig vores nyhedsbreve.

Footer-formular

Denne hjemmeside bruger cookies for at fungere, til brug for trafikmåling og optimering af sidens indhold samt til at målrette markedsføring. Ved at bruge vores side accepterer du brug af cookies til disse formål.
Information
Funktionalitet
Statistik
Marketing

Hvad er cookies?

En cookie er en fil, som browseren lægger på din computer. Den gør det muligt at genkende din computer, og huske valg du tidligere har truffet på hjemmesiden. En cookie kan ikke sprede computervirus eller andre skadelige programmer. Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg. Cookien kan ikke se, hvem du er, hvad du hedder, hvor du bor eller om computeren bruges af en eller flere personer. Hvis du giver personlige oplysninger til en hjemmeside, så kan en cookie dog anvendes til at huske dig til næste gang du besøger hjemmesiden.

Hjemmeside

ASPSESSIONID# - Slettes når browseren lukkes

Hjemmesiden bruger denne cookie til at identificere den besøgende, på tværs af sider, under besøget.

cookieSafe - 6 måneder

Indeholder en sikker kopi af udvalgte 3. parts cookies, så de ikke går tabt, hvis de bliver fjernet af browseren.

Cookie-indstillinger

cookiebar - 6 måneder

Bruges til at huske de valg der tages under Cookie-indstillinger, samt om betingelser er blevet accepteret.

Zopim Chat

__zlcmid - 1 år

Live chat widget sets the cookies to store the Zopim Live Chat ID used to identify a device across visits.

Google Analytics

_ga - 2 år

Registrerer et unikt ID, der anvendes til at føre statistik over hvordan den besøgende bruger hjemmesiden.

_gid - Slettes når browseren lukkes

Denne cookie bruges til at spore, hvor lang tid den besøgende bruger på hjemmesiden.

_gat - 1 dag

Bruges til at reducere mængden af forespørgsler til Google

collect - Slettes når browseren lukkes

Bruges til at sende data til Google Analytics om den besøgendes enhed og adværd. Sporer den besøgende på tværs af enheder og marketingskanaler.

Facebook Pixel

_fbp, fr, tr, datr, lu, c_user, fr, xs, p, presence, act, sub, sb - op til 2 år

Facebook-cookies oprettes, når du har været på Facebook og besøger vores hjemmeside. Dette gør det muligt for Facebook at tilpasse mulige annoncer eller indlæg baseret på din browseradfærd. Alle cookies foruden datr (2 år), lu (2 år) udløber efter sessionafslutning. Denne cookie bliver brugt til at målrette annoncer på Facebook.

Google Adwords

ads/ga-audiences - Slettes når browseren lukkes

Anvendes af Google AdWords til at vise annoncer for besøgende, der sandsynligvis vil være interesseret, baseret på den besøgendes onlineadfærd på tværs af hjemmesider.

ads/user-lists/# - Slettes når browseren lukkes

Ukendt.

Google Adsense

_gcl_au - 3 måneder

Benyttes af Google Adsense til at eksperimentere med effektiviteten af deres annoncer. Disse finder sted på alle hjemmesider der benytter Google Adsense.

Google Doubleclick

test_cookie - Slettes når browseren lukkes

Bruges til at tjekke om browseren understøtter cookies.

IDE - 2 år

Anvendes til at registrere og rapportere om hjemmesidebrugerens handlinger efter at have set eller klikket på en af annoncørens annoncer. Formålet er at måle effekten af en annonce samt at målrette annoncer til brugeren.

Microsoft Bing

_uetsid, _uetsid_exp, _uetvid, _uetvid_exp - 1 dag / Vedholdende

A Microsoft Bing Universal Event Tracking cookie for recommendation purposes.

Sleeknote

SNC - 2 år

Benyttes til at tracke anonym data til statistik for overordnet brug af Sleeknote samt individuelle events på boksene.

SNS - Slettes når browseren lukkes

Oprettes/opdateres ved hvert besøg. Bruges til at adskille tilmeldte brugere af formular.

_pk_id - 2 år

Oprettes ved hvert besøg. Bruges til at adskille brugere til statistik.

_pk_ses - Slettes når browseren lukkes

Oprettes ved hvert besøg. Benyttes under den enkelte session til at gruppere sidevisninger til statistik for bokse og visninger.

sn_global_countdown_last_reset_timestamp - Vedholdende

Sets a timestamp for when the visitor entered the website. This is used for analytical purposes on the website.

_sn_a, _sn_m, _sn_n - 1 år

(Ingen info)